Stichting Hypnose

Hartelijk welkom bij het openbaar informatieplatform over hypnose en hypnotherapie. Het informatieplatform is een initiatief van Stichting Hypnose, opgericht bij notariële acte en ingeschreven bij de kamer van koophandel o.n. 63866323.

Doel van het informatieplatform

Het informatieplatform Hypnose & Hypnotherapie heeft de volgende doelstelling:

het verschaffen van informatie over – en het bevorderen van – hypnose en hypnotherapie in Nederland.

Deze website beoogt een uitgebreide, onafhankelijke en dynamische informatiebron te zijn met alles over hypnose en hypnotherapie, dit in de ruimste zin van het woord. Het doel van dit platform is enerzijds om zoveel mogelijk informatie te verstrekken aan zowel consumenten als ook aan (hypno)therapeuten en alle andere geïnteresseerden. Speciaal om consumenten kwalitatieve goede zorg te kunnen presenteren, is er door Stichting Hypnose een onafhankelijk kwaliteitsregister ingesteld.

Anderzijds hoopt Stichting Hypnose op voldoende financiële middelen om wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de effecten van hypnose en hypnotherapie te laten uitvoeren dan wel te ondersteunen.

Over hypnose zijn veel misverstanden. We hopen dan ook om dit prachtige fenomeen waarover elk van ons beschikt in een positief daglicht te kunnen stellen waarbij misvattingen definitief tot het einde zullen behoren.

Over Stichting Hypnose

Stichting Hypnose mag gezien worden als een non-profit organisatie zonder winstoogmerk. De bestuurders ontvangen geen beloning. De artikelen op deze website zijn tot stand gekomen door zowel de inzet van vrijwilligers als ook door betaalde publicaties. De onkosten voor de totstandkoming en het onderhoud van de website hypnose.nl komt voort uit advertentiekosten, betaalde vermeldingen, giften en daar waar mogelijk uit subsidies en gelden van derden. Stichting Hypnose voert een transparant beleid en is graag bereid, daar waar gewenst, uitleg te geven over haar activiteiten en doelstellingen.

Stichting hypnose werkt vanuit een gedachte die is vormgegeven in haar statuten. Alle informatie is eigendom van de rechthebbende en mag slechts overgenomen worden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Hypnose. In verband met de informatieplicht wijzen wij er met nadruk op, dat op de gehele website onze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Deel:Deel op facebookDeel op TwitterDeel op Google+Deel op Linkedin